May 30, 2023

Dinner Dressing

Mistrzowie Mody

Red Wedding Guest Dresses – With Love From Kat

Zasady

With Really like From Kat korzysta z sieci marketingu afiliacyjnego. Klikając i/lub kupując przedmioty za pośrednictwem określonych linków na tej stronie i na powiązanych platformach mediów społecznościowych, mogę otrzymać prowizję. Prezentowane przedmioty będę zawsze ujawniać za pomocą c/o.

Nie udostępniam Twoich danych osobowych stronom trzecim ani nie przechowuję informacji, które zbieram na temat Twojej wizyty na tym blogu w celu innym niż analiza wydajności witryny za pomocą plików cookie, które dostarczają mi informacji o odsłonach witryny i które możesz włączyć wyłączyć w dowolnym momencie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej.

Niniejsza witryna/polityka prywatności może ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oryginalna treść, taka jak zdjęcia, układy i nagłówki, są objęte prawami autorskimi KATELYN TANITA LLC 2011-2022.

Zasady i Warunki

Ostatnia modyfikacja 1.03.2022

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI
Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) regulują korzystanie i dostęp do witryny www.withlovefromkat.com oraz jej subdomen i witryn powiązanych, jak również do Katelyn Tanita LLC („Katelyn Tanita LLC” „my”, „ja” lub „I”) strony i konta w serwisach Facebook®, Twitter®, LinkedIn®, Google Plus® i YouTube® („Witryny”). Prosimy o uważne przeczytanie zarówno niniejszych Warunków, jak i mojej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków. Korzystając z dowolnej lub wszystkich Witryn, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie korzystaj z Witryn. Od czasu do czasu mogę modyfikować niniejsze Warunki, a wszelkie modyfikacje wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Wszystkie wprowadzone przeze mnie zmiany zostaną odzwierciedlone w dacie u góry dokumentu. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie wszelkich zmodyfikowanych warunków. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację i zgodę na wszelkie zmiany. Dla Twojej wygody i przyszłego odniesienia, info ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków jest podana powyżej, aby umożliwić Ci porównanie różnych wersji w celu ustalenia, czy i jakie zmiany zostały wprowadzone.

TREŚĆ WITRYNY.
Katelyn Tanita LLC jest wyłącznym właścicielem i kontroluje Witryny, które dostarczają informacji o moich produktach i usługach i mogą od czasu do czasu zapewniać dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących różnych materiałów marketingowych, mediów społecznościowych lub fotografii. Zgadzasz się, że korzystanie lub dostęp do którejkolwiek lub wszystkich Witryn, samodzielnie, nie tworzy żadnego rodzaju reprezentacji ani przyszłej obietnicy. Nieautoryzowane powielanie, wykorzystywanie lub kradzież jakichkolwiek treści, pisanych, fotograficznych lub innych, jest wyraźnie zabronione. Korzystając z Witryn, wyraźnie zgadzasz się zapłacić grzywnę w wysokości 50 USD za każde nieautoryzowane użycie naszych treści, według wyłącznego uznania Katelyn Tanita LLC.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.
O ile wyraźnie nie określono inaczej, między Tobą a Katelyn Tanita LLC, Katelyn Tanita LLC jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Witrynach, w tym między innymi grafiki, zawartości witryny, projektu, organizacji, kompilacji i innych spraw związanych z lub zawarte w Witrynach. Moje imię, Katelyn Tanita LLC i wszystkie powiązane nazwy, nazwy produktów i usług, symbol, slogany i projekty są moimi znakami towarowymi i nie możesz używać tych znaków bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie inne nazwy, symbol, nazwy produktów i usług, projekty i slogany na Stronach są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i nie powinny być używane bez ich zgody. Otrzymujesz niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję na dostęp i korzystanie z Witryn i zasobów dostępnych do pobrania z Witryny, ściśle zgodnie z niniejszymi Warunkami.

PRAWA OSÓB TRZECICH.
Treści i materiały publikowane w Witrynie mogą stanowić treści chronione prawem autorskim innych osób („Treści stron trzecich”), które są wykorzystywane przez Katelyn Tanita LLC za zgodą lub zgodnie z sekcją 107 ustawy o prawie autorskim jako „dozwolony użytek” w celach takich jak edukacja i Badania. Szanuję własność intelektualną innych i proszę o to samo. Użytkownicy muszą uzyskać zgodę właścicieli jakichkolwiek Treści Osób Trzecich przed kopiowaniem, rozpowszechnianiem lub wykorzystywaniem w inny sposób tych materiałów. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo autorskie, żadne kopiowanie, redystrybucja, retransmisja, publikacja ani komercyjne wykorzystanie pobranych materiałów nie będzie dozwolone bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w jednej lub kilku Witrynach w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub w inny sposób narusza Twoje prawa własności intelektualnej, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe wymienione poniżej i podaj następujące informacje: (i) identyfikację tego, co zostało rzekomo naruszone (ii) identyfikację tego, co rzekomo narusza (iii) Twoje dane kontaktowe (lub dane kontaktowe osoby, z którą musimy się skontaktować w sprawie naruszenia) (iv) oświadczenie, że osoba składająca skargę czyni to w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela, jego przedstawiciela lub przepisy prawa (v) oświadczenie, że podane informacje są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa (vi) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby składającej reklamację oraz (vii) jeżeli osoba ta nie jest właścicielem przedmiotowych treści, oświadczenie, że osoba składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela.

ŁĄCZA DO NASZYCH STRON.
Każdy connection do Witryn musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i nie może: (i) fałszywie przedstawiać swoich relacji z Katelyn Tanita LLC (ii) przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o Katelyn Tanita LLC lub (iii) zawierają treści, które są racjonalnie uważane za wulgaryzmy, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub niezgodne z prawem.

REKLAMY I LINKI.
Czasami mogę zamieszczać reklamy na Stronach. Twoja korespondencja lub kontakty biznesowe lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych w Witrynach lub za ich pośrednictwem odbywają się wyłącznie między Tobą a takim reklamodawcą. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez reklamodawców, w tym dostawców informacji lub innych użytkowników końcowych, należą do odpowiednich autorów, a nie do moich własnych. Zgadzasz się, że nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takich reklamodawców. Wszelkie linki partnerskie, do których łączę się w Witrynach, będą wyraźnie oznaczone jednak zachęcam do kontaktu ze mną w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących linków afiliacyjnych.

W Witrynie możesz znaleźć łącza do innych witryn internetowych. Łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a nie jako poparcie przez Katelyn Tanita LLC treści na takich witrynach osób trzecich, a ja wyraźnie zrzekam się wszelkich oświadczeń dotyczących treści lub dokładności materiałów na takich witrynach osób trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Katelyn Tanita LLC nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub produktach dostępnych na lub za pośrednictwem dowolnej takiej połączonej witryny. Zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za ocenę dokładności, kompletności lub użyteczności wszelkich informacji, opinii, porad itp. lub innych treści dostępnych za pośrednictwem takich witryn stron trzecich.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
WITRYNY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. Katelyn Tanita LLC, WRAZ ZE SWOIMI PODMIOTAMI ZALEŻNYMI, LICENCJODAWCAMI, USŁUGODAWCAMI, PRACOWNIKAMI, PRZEDSTAWICIELAMI, URZĘDAMI LUB DYREKTORAMI („STRONY ZWOLNIONE”), W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM OGRANICZENIA DOTYCZĄCYCH Company BUTWAR W SZCZEGÓLNYM CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI ORAZ GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU OBROTU, PRZEBIEGÓW WYKONANIA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. ZWOLNIONE STRONY NIE GWARANTUJĄ WIARYGODNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, TERMINOWOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRAWEM, PRZYDATNOŚCI, Adekwatności LUB PRZYDATNOŚCI ŻADNYCH INFORMACJI LUB TREŚCI NA WITRYNACH. W ZWIĄZKU Z TYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI, DYSKRECJI I ZDROWEGO ROZSĄDKU PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYN. CAŁKOWITE RYZYKO KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB USŁUG PONOSI UŻYTKOWNIK. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO STRONY ZWOLNIONE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO WITRYN, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY WŁAŚCIWOŚCI, ZAKŁÓCEŃ W PRACY, AWARII LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA KOMPUTERA LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD LUB STRATY OSOBISTEJ LUB HANDLOWEJ, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NICH I NIEZALEŻNIE OD NARUSZENIA PRAWNEGO LUB SPRAWIEDLIWEGO LUB W INNY SPOSÓB), NA KTÓRYM PODSTAWA JEST ROSZCZENIE. STRONY ZWOLNIONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z OPUBLIKOWANYCH LUB MATERIAŁÓW POWIĄZANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN. JEDYNYM ROZWIĄZANIEM W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYN JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYN.

WYBÓR PRAWA I MIEJSCA.
Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Connecticut bez względu na konflikt praw. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących niniejszych Warunków lub Witryn, zgadzasz się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej sądów federalnych i stanowych znajdujących się w Connecticut.

TWOJE UWAGI I WĄTPLIWOŚCI.
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Katelyn Tanita LLC. Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne wiadomości dotyczące Witryn należy kierować na adres: [email protected]. Dziękujemy za odwiedzenie Witryn!